barer
prijavi smještaj

Podgorica dobija akcioni plan održivog razvoja

23.10.2017.

Glavni grad je odabran da bude prva lokalna samouprava za koju će biti urađen Lokalni akcioni plan održivog razvoja (LAPOR) koji će poslužiti kao obrazac za izradu još šest akcionih planova za područje Crne Gore, saopšteno je iz Uprave Podgorice.

U tom cilju, kako se navodi, Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine pripremio je Nacrt ovog dokmenta za koji će u srijedu, 25. oktobra, biti organizovana Javna rasprava.

Dodaje se da usvajanjem Nacionalne strategije održivog razvoja pokrenuta je inicijativa za izradu lokalnih i regionalnih planova.

“Razmatranjem više elemenata došlo se do zaključka da Glavni grad na nivou strateškog planiranja u okviru ljudskih, društvenih, prirodnih i ekonomskih resursa, najspremnija lokalna samouprava koja može odgovoriti na zahtjeve i izazove Agende UN za održivi razvoj do 2030”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz Uprave, Glavni grad je u prethodnom periodu donio niz dokumenata sa ciljem uspostavljanja funkcionalnog institucionalnog sistema, Strateški plan razvojakojim se definisao okvir za prihvatanje socijalnog i ekonomskog aspekta razvoja, očuvanja prirodnih resursa, jačanje uloge građana i obezbjeđenja sredstva za implementaciju, Lokalni akcioni plan za životnu sredinu 2015-2019kojim se grad opredijelio za koncept održivog razvoja u duhu Agende 21 i predhodne Nacionalne strategije održivog razvoja, Strategija adaptacije na klimatske promjenekoja sublimira procjenu ranjivosti na pojave koje označavamao kao ekstremni vremenski uslovi i mjere koje treba sprovesti kako bismo integrisali adaptacije na CC u procese upravljanja i planiranja sa ciljem doprinosa boljem kvalitetu života, Zdrastveni profil Grada koji je urađen za potrebe umrežavanja u EU Mrežu zdravih gradova.

Dodaju da se veliki broj dokumenata bavi pitanjima ranjivih grupa društva, djeca, mladi, osobe sa invaliditetom, pitanjima rodne ravnopravnosti u kojima su definisane mjere i aktivnosti koje su bile predmetom analize pri izradi LAPORA.

Plan uvezuje pomenuta dokumenta sa sprovođenjem Nacionalne strategije odnosno UN Agende 2030. Njegovom izradom Glavni grad se svrstava među prvim gradovima koji su izradili ovaj dokument i na taj način prihvatili zahtjeve Agende UN 2030. On će poslužiti kao ključni dokument pri izradi Strateškog razvojnog plana 2018 – 2025.


Zvanični sajt turizma Crne Gore