barer
prijavi smještaj

Predstavljaju potencijale jadranskog zaleđa

12.06.2017.

U Ši­ro­kom bri­je­gu pot­pi­san je spo­ra­zum za pro­je­kat „Adri­a­tik ka­njo­ning“ iz­me­đu tog gra­da, kao vo­de­ćeg part­ne­ra, i Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Her­ceg No­vog, Op­šti­ne Gru­de, gra­do­va Dr­niš i Ob­ro­vac, te Raz­voj­ne agen­ci­je Za­dar­ske žu­pa­ni­je „Za­dra no­va”. Pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma zna­či da će re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta „Adri­a­tik ka­njo­ning“ ko­ji po­ve­zu­je part­ne­re iz Hr­vat­ske, Cr­ne Go­re i BiH, po­če­ti 1. ju­la.

Part­ne­ri su se sa­gla­si­li da će ovaj pro­je­kat po­mje­ri­ti gra­ni­ce in­te­re­so­va­nja tu­ri­sta sa oba­le na za­le­đe i uka­za­ti na ve­li­ki po­ten­ci­jal cje­lo­kup­nog ja­dran­skog za­le­đa. Za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo otvo­ri­će se mno­ge mo­guć­no­sti, pri­je sve­ga za one usmje­re­ne ka ru­ral­nom tu­ri­zmu ko­ji na na­ve­de­nim lo­ka­ci­ja­ma ni­je do­volj­no uklju­čen u ukup­nu tu­ri­stič­ku po­nu­du- sa­op­šta­va­ju iz Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Her­ceg No­vog i na­gla­ša­va­ju da će za­hva­lju­ju­ći ovom pro­jek­tu No­vi i Bo­ka do­bi­ti pr­vi avan­tu­ri­stič­ki park, u po­dož­ju Or­je­na, na Vr­ba­nju. Adri­a­tik ka­njo­ning je oda­bran za fi­nan­si­ra­nje po pr­vom po­zi­vu pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje In­ter­reg-IPA Hr­vat­ska – Bo­sna i Her­ceg­no­vi­na- Cr­na Go­ra, na ko­ji je šest part­ne­ra apli­ci­ra­lo u ju­nu pro­šle go­di­ne. 

Izvor: Dan


Zvanični sajt turizma Crne Gore