barer
prijavi smještaj

Ne budi kao Špiro, prijavi smještaj

18.06.2018.

Ako želiš turistima da iznajmiš sobu, turistički apartman, kuću, stan (ugostiteljski objekat) ili da organizuješ kamp na svom zemljištu, obezbijedi sebi sigurno poslovanje, a turistima sigurno korišćenje tvojih usluga, tako što ćeš da prijaviš smještaj po pojednostavljenoj proceduri:

I UZMI PRIJAVU ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U DOMAĆINSTVU IZ OPŠTINE:

Prijava sadrži sljedeće obavezne elemente:

 1) podatke o podnosiocu prijave (matični broj, odnosno ime i adresu, broj lične karte ili putne isprave sa rokom važenja i nazivom organa koji je izdao);

 2) mjesto i adresu objekta u kojem se pruža usluga;

 3) vrstu ugostiteljske usluge, kategoriju i strukturu smještajnih kapaciteta sa ukupnim brojem ležaja:

 4) mjesto i datum podnošenja prijave, i

 5) potpis podnosioca prijave;

Obrati pažnju na prijavu, jer svaka opština ima svoju formu prijave, pored navedenih obaveznih elemenata, prijava može da sadrži i dodatne elemente;

II PRIPREMI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1) dokaz o svojini ili zakupu ili pravu korišćenja ugostiteljskog objekta, odnosno zemljišta za kamp;

2) fotokopiju lične karte ili putne isprave ako si stranac;

3) izjavu o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljske usluge u domaćinstvu)

4) popunjeni obrazac ček liste za kategoriju za koju smatraš da tvoj objekat ispunjava uslove 

5) popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar

III POPUNJENU PRIJAVU I PRIPREMLJENU DOKUMENTACIJU PODNESI NADLEŽNOM ORGANU  U OPŠTINI OSAM DANA PRIJE POČETKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZBOG UPISA U CENTRALNI TURISTIČKI REGISTAR

Nadležni organ opštine dužan je da u roku od osam dana od dana kada si podnio prijavu, donese rješenje o upisu u Centralni turistički registar, kada možeš početi sa radom.

Kada stignu gosti (domaći i strani) u tvoj objekat, evidentiraj ih upisom u Knjigu gostiju i strance prijavi Upravi policije. Prijavu u sistem Uprave policije možeš vršiti direktno unosom podataka u sistem, uz predhodno izvršenu registraciju u MUP-u (više informacija možeš pronaći na sajtu MUP-a: www.mup.gov.me) ili posredstvom lokalne turističke organizacije. 

 

Za sva dodatna pojašnjenja pozovi Call centar Nacionalne turističke organizacije Crne Gore 0 8000 1300 (radnim danima od 7:00h-15:00h).


Zvanični sajt turizma Crne Gore