Pravni fakultet

 
Ocijeni >

Pravni fakultet u Podgorici osnovan je 27 oktobra 1972. godine kao nastavno-naučna i obrazovna ustanova u kojoj se organizuje i razvija obrazovni i naučno-istraživački rad u o oblasti pravnih i njima srodnih društvenih nauka. U skupštini Socijalističke Republike Crne Gore, prilikom donošenja Zakona o osnivanju Pravnog fakulteta, istaknuto je da se ,,osnivanje ove visokoškolske Ustanove nameće kao neophodno sa stanovištva ukupnih društvenih potreba Republike''. Pravni fakultet je jedan od utemeljivača Univerziteta Crne Gore.

U svom tridesetjednogodišnjem postojanju, Fakultet je izrastao u modernu, savremenu, obrazovnu naučno-istraživačku jedinicu. Na njemu se školovalo 27 generacija. Upisalo se oko 17.000 studenata. Diplomiralo je 4285. Oko 15% studenata bilo je van Crne Gore. Dio najboljih studenata stručno usavršavanje, kroz poslijediplomske studije i doktorate, nastavljalo je u drugim i svijetu poznatim univerzitetskim centrima. Većina bivših studenata životno je vezana za Crnu Goru. Na Fakultetu je radilo 88 nastavnika i saradnika, od čega je 26 bilo gostojućih. Sada uglavnom nastavu izvode i gro kadra predstavljaju bivši studenti fakulteta. 

Fakultet organizuje osnovne i poslijediplomske studije. Postoje zakonske i kadrovske mogućnosti za organizovanje specijalističkih i doktorskih studija u svim oblastima prava.

Kao univerziteska jedinica, u okviru Univerziteta Pravni fakultet realizuje znatan dio svojih programskih ciljeva i zadataka i rješava mnoga važna pitanja organizaciono-kadrovske, tehničke i materijalne prirode. Posredstvom Univerziteta, fakultet u velikoj mjeri razvija mrežu svoje međunarodne saradnje.

Fakultet prati svjetske trendove i dostignuća u oblasti visokog školstva s ciljem da sopstvenu djelatnost uskladi sa evropskim i svjetskim zahtjevima. Sa ovom školskom godinom, čine se prvi koraci realizacije Bolonjske deklaracije. Svojim kadrom Fakultet opslužuje kompletan nastavno-obrazovni proces.

Nastao kao izraz potreba dostignutog nivoa u društveno-ekonomskom, političkom, kulturnom i socijalnom razvoju Crne Gore, fakultet je tokom cijelog cvog postojanja dijelio sudbinu crnogorskog društva. Činiće to i u buduće praveći. naravno iskorake u novu praksu i odnose primjenom modernih trendova razvijene Evrope.

Fakultet je sada postao složena organizacija i uparavljačka struktura.