TurGrate 2

A A A
Ocijeni >

Crna Gora kroz fondove i programe Evropske unije (EU) dobija podršku za projekte i aktivnosti kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) koji je namijenjen državama sa statusom potencijalnog kandidata i sa statusom kandidata za članstvo u EU u periodu od 2007. do 2013. godine.

Imajući u vidu da je Crna Gora postala zemlja kandidat za članstvo u EU, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) i Lokalna turistička organizacija Bara (LTO) su uključeni od strane vodećeg partnera iz Italije u projekat „Udruženo djelovanje u promociji održivog razvoja turizma – „TURGRATE 2“. Ostali partneri u ovom projektu su iz Albanije i Grčke. Projekat traje tri godine i vrijedi 2 500 000 € od čega je za Crnu Goru predvidjeno 450 000 €.

Ovaj projekat ima za cilj bolju valorizaciju agro-prehrambenih proizvoda, prirodnih i  kulturnih prekograničnih resursa, jačanje na održiv način, kao i konkurentnost turističkih destinacija Jadrana.

Tokom projekta predviđene se su brojne aktivnosti kao što su:

-          unapređenje turističke ponude i usluga

-          valorizacija kulturne baštine kroz akcije za zaštitu seoskih, umjetničkih i arheoloških resursa

-          priprema i pokretanje 7 servisnih centara, koji će biti u mogućnosti da pruže različite kvalifikovane turističke usluge kako bi se poboljšao životni standard zajednica  uključenih u projekat. U okviru ove aktivnosti predviđen je jedan servisni centar na teritoriji opštine Bar.

-          postavljanje turističke signalizacije kako bi se bolje afirmisali lokalni i prekogranični resursi i usluge

-          organizovanje kulturnih događaja

-          promovisanje održivog razvoja i alternativnih oblika kroz stvaranje novih tematskih proizvoda i upravljanje njima

Projekat je dobro povezan sa ostalim IPA projektima koji su u procesu realizacije u Crnoj Gori. Takođe, proizvodi kao što su  biciklistička vrhunska staza broj 5 „Priče pokraj vode“ i „Vinski put“ a  koji su razvijeni u prethodnim godinama će doprinijeti većem prekograničnom i internacionalnom interesovanju.

Benefiti projekta „TURGRATE2“ se ogledaju u prevazilaženju lokalne dimenzije turističkog razvoja u cilju stvaranja međunarodne saradnje za razvoj mreže zajedničkog metodološkog pristupa za upravljanje kulturnim i prirodnim naslijeđem.