Predstavljen portal sa sadržajem za osobe sa invaliditetom

A A A
Ocijeni >

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore juče je organizovalo prezentaciju portala Disabilityinfo.me u Pljevljima, jedinog portala osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.

Portal Disability-info ima za cilj da objedini informacije bitne za osobe s invaliditetom, pokrene diskusije o različitim načinima poboljšanja kvaliteta njihovog života, poboljša protok informacija među njima i njihovim organizacijama. Težnja portala je da se na jednom mjestu nađu sve bitne informacije relevantne za život i rad osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, kao i da edukuje o pitanjima iz oblasti invalidnosti i u krajnjem informiše širu javnost o svim važnim događajima osoba s invaliditetom i za osobe s invaliditetom. Osim toga portal želi "objediniti" sve organizacije osoba s invaliditetom (OOSI), njihove podatke i osnovne informacije, podatke i potrebe o ciljnoj grupi, zakonsku regulativu koja se tiče osoba s invaliditetom i sl.

Informisanost osoba s invaliditetom o svojim pravima, o aktuelnim i važnim događajima i aktivnostima koji se tiču njhovog svakodnevnog života i rada u Crnoj Gori je i dalje izuzetno niska. Uprkos komercijalizaciji i povećanju broja medija, osavremenjivanju kako štampanih, tako i elektronskih, medija, dostupnosti interneta sve većem broju korisnika, informativni, medijski i komunikativni sadržaji za OSI su i dalje mali, nedovoljni i siromašni. A mnogi takvi sadržaji nekim osobama sa različitim oblicima invaliditeta nijesu uopšte ni dostupni. Ovo ih čini diskriminisanim u odnosu na druge kategorije OSI, a kamoli osoba bez invaliditeta, te ih drži na marginama društvenih procesa, pojava i dešavanja. Pored toga, ne postoje objedinjene, konstantne i ujednačene informacije koje utiču na edukaciju i podizanje svijesti javnosti o pravima i potrebama OSI. Ovo dovodi do toga da još uvijek prenos informacija o OSI dobija senzacionalističku notu, degradirajući ih i prikazujući ih nesposobnima i nemoćnima ili čineći ih heroima društva.

S obzirom na to i polazeći od činjenice da je stanje informisanosti OSI u našoj zemlji na izuzetno malom nivou, bez obzira na određeni broj međunarodnih i domaćih strategija i drugih pravnih propisa koji garantuju pristup informacija i komunikacija osobama s invaliditetom na način i u formi koja njima najbolje odgovara, došli smo do ideje da pokrenemo portal koji će na neki način biti glasilo OSI a osim toga će uticati na opštu edukaciju zainteresovane javnosti o OSI. Portal je jedino mjesto koje obrađuje sve teme koje se tiču invaliditeta. Upravo zbog velike marginalizacije, zapostavljenosti i nemogućnosti OSI da u Crnoj Gori prate sva društvena, politička, kulturna, ekonomska i druga zbivanja UMHCG je pristupilo izradi portala koji će biti univerzalan i jednako dostupan svima.

Izvor:  www.disabilityinfo.me