Održana Skupština Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Danas je  održana IV sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, najvišeg organa upravljanja NTO CG, kojom je predsjedavao Branimir Gvozdenović,  predsjednik Skupštine NTO CG i ministar održivog razvoja i turizma. Ministar je dao uvodnu riječ i osvrt na ostvarene rezultate kao i značaj uloge promotivnih aktivnosti NTO CG kao dijela ukupnih aktivnosti na kreiranju imidža destinacije. 

Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije je u skladu sa dnevnim redom prezentovao delegatima Skupštine Izvještaj o realizaciji programa promotivnih aktivnosti NTO CG tokom 2012.god, Godišnji finansijski izvještaj za 2012.god, kao i Program promotivnih aktivnosti i Finansijski plan NTO CG za 2013. god.

Skupština je jednoglasno usvojila ove materijale i konstatovala da je NTO CG u 2012.god. sve aktivnosti realizovala kvalitetno i u mogućem obimu i intezitetu shodno raspoloživom budžetu, što je značajno doprinjelo kvalitetnoj promociji Crne Gore i ostvarenju pozitivnih trendova u turizmu zemlje i turističkom prometu u 2012. god. 

Zaključeno je i da su Program rada i sve aktivnosti u 2013. god. planirani u okvirima dodijeljenog budžeta koji na osnovu aktuelnog zakona o budžetu u 2013. god. iznosi 1.030.691€, što je za 27% manje u odnosu na 2012.god.

U skladu sa ovako redukovanim budžetom predviđen je i manji obim ukupnih promotivnih aktivnosti za ovu godinu, uz nastojanje da se finansijska situacija ne odrazi na kvalitet promocije na duže staze.

Takođe, na predlog Izvršnog i Nadzornog odbora, Skupština je zaključila da je potrebno obnoviti inicijativu da se uz podršku i saradnju Ministarstva turizma i održivog razvoja i Ministarstva finansija, prilikom narednih definisanja budžeta Nacionalnoj turističkoj organizaciji omogući raspolaganje sa ukupno naplaćenim iznosom zakonom predviđenog dijela namjenskih sredstava. Na taj način NTO CG u perspektivi ne bi bila zavisna isključivo od opštih budžetskih prihoda već bi se finansirala uglavnom iz namjenskih sredstava koja u zakonom definisom dijelu pripadaju NTO CG po osnovu boravišne takse, članskog doprinosa i turističke takse (čl. 40 i 42 Zakona o turističkim organizacijama i čl. 8 Zakona o boravišnoj taksi). Samim tim, NTO CG bi bila motivisana da učestvuje u efektivnijoj naplati ovih sredstava. 

Takođe, na predlog Ministra zaključeno je da je u narednom periodu potrebno kroz djelovanje Skupštine NTO CG kao i učestale međusobne tematske sastanke nastaviti intezivnu saradnju u cilju jačanja uloge i doprinosa svih lokalnih, regionalne i nacionalne turističke organizacije, što se odnosi i na predloge konkretnih projekata koji će unaprijediti turistički proizvod prije svega na lokalnom nivou, kao i na iznalaženje modela efikasnije naplate prihoda od pripadajućih taksi.

Pored toga, na inicijativu Ministra je konstatovana potreba za formiranjem tkz. zajedničkog fonda za pomoć lokalnim turističkim organizacijama sjevernog dijela u kome bi participirale Nacionalna turistička organizacija i lokalne turističke organizacije sa primorja.

Skupštinu NTO CG čine predstavnici Vlade Crne Gore, svih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija, kao i udruženja crnogorske turističke privrede, hotelskih kompanija i javnih preduzeća koje imaju uticaj na kreiranje turističkog proizvoda, visokoškolskih obrazovnih institucija za oblast turizma i strateški partneri NTO CG.