OBJAVA KONKURSA

  • Ecolabel,IPA
A A A
Ocijeni >

Izbor za stručnog konsultanta koji će pružiti tehničku podršku smještajnom objektu u procesu implementacije sistema  Ecolabel...

Projekat ''TUR.GRATE 2 – Integrated (Integrisanih) Akcija za promovisanje održivog Turističkog razvoja'' – Cod.049 – IPA Jadranska Preko-Granična Saradnja (CBC), Program 2007-2013,
Prioritet 2: ''PRIRODNI I KULTURNI RESURSI I SPRJEČAVANJE RIZIKA'', Mjera 2.4: ''Održivi Turizam''

Član 1.
Projekat ’’TUR GRATE 2’’ ima za cilj niz mjera usmjerenih na promociju, valorizaciju i bolju iskorištenost prirodnih i kulturnih resursa ciljanih teritorija i samim tim poboljšavanje konkurentnosti Jadranskih turističkih destinacija u okviru Italije, Albanije, Grčke i Crnoj Gore. Projektom su predviđene brojne aktivnosti, a među njima je naročito značajan odabir po jednog pilot smještajnog objekta u svakoj od ciljanih oblasti (3 u Regiji Pulja, i po jedan u svakoj državi partneru projekta tj. u Grčkoj, Albaniji i Crnoj Gori), koje treba ispratiti u njihovom procesu dobijanja sertifikata Ecolabel ili registracije u sistem EMAS. Za realizaciju pomenutih aktivnosti, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTOCG) zajedno sa turističkom organizacijom Bara (TO Bar), odabrali jedan smještajni objekat koji zadovoljava uslove konkursa, a koji će biti ispraćen u procesu implementacije sistema Ecolabel;

Ukazala se potreba za objavljivanjem javnog konkursa, prema važećim propisima, sa ciljem odabira stručnog konsultanta koji ce pružiti tehničku podršku gore pomenutom smještajnom objektu kako u njegovom procesu pristupa u sistem Ecolabel i dobijanja eko-oznake;

Član 2.
Predmet zaduženja:
Odabrani eko-konsultant će dati podršku Nacionalnoj turističkoj organizacija Crne Gore i turističkoj organizacija Bara u pripremi cjelokupne tehničko-administrativne dokumentacije koju smještajni objekat mora imati za dobijanje sertifikata Ecolabel.
Odabrano stručno lice će, pod nadzorom NTO CG I TO Bara, obavljati sljedeće aktivnosti:
• njegovati odnose sa nalogodavcem posla
• dati podršku smještajnom objektu u finalnoj fazi ocjenjivanja
• ako se ukaže potreba, učestvovati na sastancima u Baru

Član 3.
Uslovi konkursa i poželjne stručne karakteristike:
Prijavljeni kandidat mora da, zaključno sa danom isteka ovog konkursa, ispunjava sljedeće uslove:
· da je državljanin Crne Gore ili neke druge Evropske zemlje. Stalan boravak u Crnoj Gori prednost.
· da nije osuđivan ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
· obavezno odlično znanje crnogorskog i engleskog jezika. Pored ova dva jezika znanje italijanskog prednost;
· da posjeduje licencu “Eko konsultanta”, stečenu u školama Ecolabel i da je upisan u spisak eko- konsultanata , stručnjaka za davanje tehničke podrške preduzećima i za izradu dokumentacije neophodne za dobijanje eko-oznake, objavljenom od strane izdavaoca licence.
· da posjeduje licencu ‘Ocjenjivač za pristup u sistem “ECOLABELA’’, stečenu pohađanjem kursa u trajanju preko 40 sati.

Kandidat za koga se, uvidom u dokumentaciju, utvrdi da ne zadovoljava makar jedan od traženih uslova neće biti uzet u obzir za dalji proces odabira kadidata.

Član 4.
Način i rokovi podnošenja prijave:
Obrazac za prijavu na konkurs, koji se nalazi u prilogu ovog konkursa (Priloženi dokument A), popunjen i potpisan od strane kadidata, mora biti poslat u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore
Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 130.
81000 Podgorica

Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu www.montenegro.travel i www.bar.travel, uz napomenu na koverti: "Javni konkurs za izbor stručnog konsultanta koje ce dati podršku smještajnom objektu u procesu dobijanja oznake Ecolabel ”. Ukoliko dan isteka konkursa bude neradni, onda se rok pomjera do prvog sljedećeg radnog dana``
Dokaz da je prijava primljena biće pečat Arhive NTO CG.

U razmatranje neće biti uzete sljedeće prijave:
• pristigle po isteku roka za podnošenje prijave;
• koje ne sadrže tražene informacije;
• koja sadrži neistinite informacije;
• koje ne ispunjavaju uslove konkursa, u skladu s članom 3;
Uz prijavu kandidati moraju priložiti i radnu biografiju (CV) i mogu priložiti dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa /ili ju je neophodno dostaviti Komisiji na uvid, kao i kopiju ličnog dokumenta.

Član 5.
Proces selekcije kadidata:

Proces selekcije se zasniva na vrednovanju stečenih zvanja i radnog iskustva kandidata.Vrednovanje će sprovesti Komisija koju će sačinjavati predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i Turističke organizacije Bara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Komisija može dodijeliti pojedinačnom kandidatu do 50 bodova na osnovu njegovih zvanja i radnog iskustva i to na sljedeći način:

A) Radno iskustvo. Radno iskustvo u oblasti Ecolabel registracije ili realizacije projekata i sistema za upravljanje preduzećima. (5 bodova za svako radno iskustvo, najviše 35 bodova),
B) Radna biografija (CV ) – do 15 bodova. Komisija će imati na raspolaganju dodatnih 15 bodova koje će moći dodijeliti kandidatu na osnovu vrednovanja cjelokupne radne biografije kandidata,
C) Ispunjenost uslova iz člana 3 konkursa – 50 bodova. Članom 3. konkursa definisani su obavezni uslovi i dokazi koje kandidati moraju da priloze kako bi se njihova prijava mogla uzeti u razmatranje. Prijava kandidata koja sadrži sve tražene dokaze dobija 50 bodova, a prijava koja ne sadrži tražene dokaze, kao što je definisano članom 3, neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će potom napraviti rang- listu kandidata sa pojedinačnim osvojenim bodova. Rezultati selekcije biće obljavljeni isključivo na web stranici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. NTOCG neće dodijeliti zaduženje ako smatra da niko od kandidata ne ispunjava uslove konkursa. U tom slučaju će se obaviti nova selekcija kandidata.

Član 6.
Rok važenja rang-liste:
Konačna rang-lista će važiti dvije godine od dana njenog objavljivanja na sajtu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. NTO CG će se, sa ciljem ostvarenja ciljeva previđenih članom 1, u slučaju potrebe prekidanja, obnavljanja, produženja datog zaduženja ili proširenje radne grupe, pozivati na pomenutu rang-listu .

Član 7.
Konačni odabir kandidata:
Odabrani kandidat, kojem će biti dodijeljeno zaduženje, mora dostaviti dokumetaciju kojom dokazuje da zadovoljava uslove konkursa (ukoliko je već nije priložio uz prijavu na konkurs) kao i izjavu da prihvata da stupi u službu 10 dana od dana kada mu bude zvanično saopšteno da mu je dodijeljeno zaduženje.
Pomenutu dokumentaciju kadidat može lično dostaviti u Arhivu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore ili je može poslati preporučenom poštom.
U drugom slučaju, dokaz da je dokumentacija poslata biće pečat na koverti. Ukoliko kandidat ne ispoštuje ovaj rok ili ne prihvati zaduženje, biće odabran prvi sljedeći kandidat sa rang-liste. U slučaju nepotpunosti ili neispravnosti dostavljene dokumentacije, NTO CG može tražiti od kandidata da upotpuni dokumentaciju određujući krajni rok za dostavljanje iste (ne manje od 7 dana). U slučaju da je nakon tog roka dokumentacija i dalje nepotpuna, Komisija neće dodijeliti zaduženje prvom odabranom kandidatu, vec će prednost imati prvi sljedeći kandidat sa rang-liste.

Član 8.
Pravne i ekonomske odredbe:
NTO CG je dužna da, u korist odabranog stručnog lica, uplaćuje bruto naknadu u iznosu od 2.500,00 eura sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Član 9.
Pravo na uvid u dokumentaciju drugih kadidata:
Kandidati mogu koristiti svoje pravo na uvid u proces selekcije u obliku i granicama koji su u skladu sa vazećim zakonskim propisima. U skladu sa Zakonskom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list Crne Gore", br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009), podaci iz prijava i dostavljene dokumentacije kandidata biće korišteni i saopšteni isključivo u svrhe predviđene konkursom.

Član 10.
Završne odredbe:
Prijava za učešće u procesu selekcije podrazumijeva prihvatanje uslova konkursa.
U slučajevima koji nisu predviđeni konkursom, postupaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Jedina važeća i vjerodostojna saopštenja u vezi sa ovim konkursom biće ona objavljena na sajtu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore www.montenegro.travel

Nadležna za rukovođenje procesom selekcije kandidata je Biljana Bozović. Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću mail adresu:
biljana.bozovic@montenegro.travel
Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 130
81000 Podgorica