Konkurs

A A A
Ocijeni >


OBJAVA KONKURSA
ZA IZBOR PRVOG PILOT SMJEŠTAJNOG OBJEKTA,RADI PRUŽANJA PODRŠKE ZA DOBIJANJE ECOLABEL SERTIFIKATA

Projekat "TUR.GRATE 2 – InteGRATEd (Integrisanih) Akcija za promovisanje održivog TURističkog razvoja" – Cod.049 – IPA Jadranska Preko-Granična Saradnja (CBC), Program 2007-2013.

Prioritet 2: "PRIRODNI I KULTURNI RESURSI I SPRJEČAVANJE RIZIKA", Mjera 2.4: "Održivi Turizam"

TUR. GRATE 2 Projekat ima za cilj niz mjera usmjerenih na promociju, poboljšavanje i bolju iskorištenost prirodnih i kulturnih resursa teritorija uključenih u Projekat i, u skladu s tim, ojačavanje održivog razvoja konkurentnosti Jadranskih turističkih destinacija, djelova raznih regija Italije, Albanije, Crne Gore i Grčke;
Projekat namjerava da pruži kontinuitet i trajnost procesu održivog razvoja teritorije koja se pokazala uspješnom u sprovođenju prvog izdanja TUR.GRATE Projekta;

Veliki broj implementacijskih aktivnosti planirano je Projektom, kao što je odabir jednog vodećeg smještajnog objekta na svakoj ciljanoj teritoriji (3 u Apulji i po jedan u Grčkoj, Albaniji i Crnoj Gori), koji će dobiti podršku radi dobijanja sertifikata ECOLABEL.
Kako bi se sprovela ova aktivnost, Nacionalne turističke organizacija Crne Gore  i turistička organizacija Bar, planiraju odabir prvog smještajnog objekta koji ispunjava sve zahtjeve navedene u ovoj objavi;

Javno obavještenje mora biti objavljeno radi odabira gore pomenutog smještajnog objekta, kao što to zahtijevaju važeći zakoni,

NACIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE

OBJAVLJUJE

Konkurs za odabir prvog vodećeg smještajnog objekta kome će biti pružena podršku radi dobijanja ECOLABEL sertifikata (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm) u sklopu aktivnosti ‘’TUR.GRATE 2’’ Projekta, čiji je cilj promovisanje održivog turizma kroz poboljšanje prirodnih i kulturnih resursa teritorija koje su se pridružile Projektu, kao i ojačavanje održivog razvoja konkurentnosti Jadranskih turističkih destinacija.

Član 1. - PREDMET KONKURSA

Cilj procedure je odabir prvog vodećeg smještajnog objekta i podrška u procesu dobijanja ECOLABEL sertifikata, pružanjem tehničke i naučne pomoći od strane CETMA Partnera, koji će sarađivati sa predstavnicima Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i turističke organizacije Bar.

Akcije Projekta kao predmet konkursa, nabrojane su u daljem tekstu:

- odabir prvog vodećeg smještajnog objekta kojem će biti pružena podrška u  procesu kvalifikacije zaštite prirodne okoline i ekološkog kvaliteta;
- obezbjeđivanje tehničke i naučne podrške upravi smještajnog objekta u cilju dobijanja ECOLABEL sertifikata, pružanjem pomoći tokom sljedećih koraka:
- razvoj i implementacija sistema upravljanja životnom sredinom kroz pripremu neophodnih dokumenata i povezanih aktivnosti (kao što su stručna obuka, informacije za goste, unutrašnja revizija, itd.) ili dodjelu ECOLABEL-a, pečata ekološkog kvaliteta Evropske Komisije, prema Odluci Evropske Komisije Br. 2009/578/ od 9. jula 2009.;
- praćenje nacionalnih nadležnih organa radi dobijanja ECOLABEL sertifikata;
- finalna provjera koju će obaviti treća strana i validacija cijelog procesa od strane nadležnih organa.

U konkretnom slučaju, elaboracija i implementacija pomenutih aktivnosti povezani su sa kvalifikacijom i inovacijom u privatnim smještajnim objektima i orjentisani su na promociju teritorije u smislu održivog turizma.

Član 2. – NEOPHODNI ZAHTJEVI

Subjekti koji ispune sljedeće zahtjeve u roku predviđenom za prijave kvalifikovani su za prijavljivanje na ovaj javni konkurs:
Da ima zakonski status ‘Smještajnog objekta’’ prema Pravilniku o Klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji smještajnih objekata ("Sl. list RCG", br. 33/07 od 06.06.2007).

Sljedeći smještajni objekti su klasifikovani:

1.Hoteli
- kondo hoteli
- time share hoteli
- garni hoteli
- aparthoteli
- eco lodge
2. Turistička naselja
- eko naselje
3. Moteli
4. Pansion
5. Gostionica
6. Vile
7. Privatni smještaj (kuće, apartmani i sobe za iznajmljivanje)
8. Organizovani i privremeni kampovi
9. Planinarski i lovački domovi,omladinski hosteli
10. Odmarališta

Član 3. – USLOVI I FORMALNOSTI ZA SLANJE PRIJAVA

Od preduzeća koja se javljaju na konkurs zahtijeva se podnošenje prijave sa potpisom njihovog pravnog zastupnika, uz prezentaciju firme, iz koje komisija može zaključiti da ispunjava neophodne zahtjeve, kao što je naznačeno u gore pomenutom Članu 2. Šta više, od njih se zahtijeva da dostave sljedeća dokumenta:

  • Izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda koji nije stariji od 6 mjeseci;

  • Rješenje za rad izdato od nadležnog ministarstva, original ili ovjerena kopija;

  • Rješenje o kategorizaciji izdato od nadležnog ministarstva, original ili ovjerena kopija.

  • Sertifikat kojim se potvrđuje sprovođenje inovacija/sistema/mjera – kao što je -naznačeno u Članu 5. – koje se tiču održivog uređivanja aspekata zaštite životne okoline - povezanih sa aktivnostima, proizvodima i uslugama koje obezbjeđuje smještajni objekat,  a biće od koristi za dodjelu bodova.

Popunjen EU Ecolabel “Quick – check” se nalazi u prilogu.

Zapečaćena koverta koja sadrži prijavu, administrativna dokumenta i prezentaciju firme, uz potvrdu o blagovremenoj dostavi, mora biti poslata ili ručno predata na adresu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81000 Podgorica najkasnije do 10.09.2012.g. u 12.00.

Administracija Nacionalne turističke organizacije Crne Gore nije odgovorna za koverte koje su kasno stigle. Prijave poslate nakon datuma predviđenog za dostavu neće biti prihvaćene.
Adresa pošiljaoca i riječi "Prijava za objavu konkursa za smještajne objekte – TUR.GRATE 2 Projekat – IPA ADRIATIC" moraju biti napisane na poleđini pečatirane koverte (koja sadrži gore
navedena dokumenta: prijavu; prezentaciju/izvještaj preduzeća; Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda; rješenje za rad izdato od nadležnog ministarstva; rješenje o kategorizaciji izdato od nadležnog ministarstva; sertifikat kojim se potvrđuje uvođenje inovacija/sistema/mjera od strane firme, kao što je naznačeno u Članu 5, kao i ostalu tehničku dokumentaciju).

Član 4. – ODBOR ZA PROCJENU

Prijave i nadležnosti preduzeća biće procijenjeni od strane tehničke komisije na osnovu prezentacije i svih podnesenih dokumenata, prema Članu 3.

Član 5. – PROCEDURE ODABIRA

Prijave pristigle u roku i podnesene prema svim neophodnim formalnostima pregledaće tehnička komisija kako bi utvrdila da li prijavljeni kandidat ispunjavaju gore pomenute preduslove za prijavu (Član 2). Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve neophodne preduslove za konkurs biće stavljeni na listu za uži izbor, nazvanu ''prikladni smještajni objekti''.

Sljedeće prijave biće isključene iz konkursa:

- prijave pristigle nakon isteka roka (Član 3.);
- prijave kojima nedostaju zahtijevane informacije;
- prijave kojima nedostaju zahtijevani dokumenti;
- prijave kojima nedostaju preduslovi za prijavu .

Smještajni objekat biće odabran na osnovu dostavljenih dokumenata koji su traženi konkursom cilju dokazivanja usvajanja inovacija/sistema/mjera opisanih dolje i, shodno tome, dodjeljivanjem bodova prema sljedećoj šemi procjene sa najvećim mogućim brojem bodova od 100, kojima se mjere pokazatelji opisani u daljem tekstu:

- inovativne mjere preduzete od strane preduzeća u cilju štednje energije i
energetske efikasnosti, kao i za smanjenje zagađenja životne sredine
korišćenjem izvora obnovljive energije (primjeri: upotreba štednih sijalica –
detektora pokreta – automatskog isključivanja klima uređaja i spoljašnjeg
osvjetljenja; regulacija toplote; kontrola toplote - proizvodnja električne struje iz
obnovljivih energetskih  izvora za zagrijavanje i hladjenje; upotreba nisko
enegretskih instalacija i okova – fasadna izolacija na zgradama, izolacija vrata
i prozora, itd.) - Najbolji rezultat – 30/100

- inovacije usvojene radi racionalne potrošnje vode i smanjenja zagađenja
životne sredine (primjeri: upotreba reduktora protoka vode – upotreba mašine
za pranje suđa opremljene EU ekološkim pečatom kvaliteta ili ekvivalentnim –
upotreba diferenciranih WC odvoda – sistema za pročišćenu cirkulirajuću vodu i
recikliranje kišnice, itd.) – Najbolji rezultat – 20/100

- mjere za sprječavanje proizvodnje otpadnih materijala i sistem za tretiranje
nastalog otpada (primjeri: izbjeći proizvode za jedonkratnu upotrebu – koristiti
reciklirane proizvode i/ili sa ekološkim pečatom kvaliteta – promovisati i koristiti
opciju odvajanja raznih vrsta otpada – odabrati dobavljače koji poštuju  
kriterijume zaštite životne sredine i kompatibilnosti prilikom proizvodnje i
prodaje, itd) – Najbolji rezultat – 20/100

- mjere za obezbjeđivanje organske hrane i takozvane ''od farme do viljuške''
hrane – Najbolji rezultat – 15/100

- mjere preduzete od strane firme u cilju promovisanja kulture očuvanje životne
sredine, kako bi se gostima i dobavljačima predočila važnost zaštite životne
sredine, kao i dobra upotreba prirodnih i energetskih resursa – Najbolji rezultat – 15/100.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni najkasnije do 21.09.2012.g. na web sajtu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i turističke organizacije Bar.

Proces pružanja tehničko-naučne podrške pobjedničkom smještajnom objektu biće regulisan formalnim sporazumom o uslovima i formalnostima za njihovo sprovođenje u okviru vremenskih smjernica Projekta.

Član 6. - PRAVILA O MJERAMA OPREZA

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore ne snose nikakvu odgovornost za gubljenje dokumenata zbog netačne adrese napisane od strane podnosioca prijave, kao ni za zakasnjelu  komunikaciju o promjeni adrese podnosioca prijave, kao ni za druge propuste i kašnjenja koja se ne mogu pripisati lokalnim vlastima.
Obavještenje može biti zaustavljeno ili povučeno zbog administrativnih i pravnih razloga ili ne davanja dozvole od strane relevantne regionalne administracije.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore nije obavezna da gore pomenutu nagradu dodijeli bilo kojem podnosiocu zahtjeva, ukoliko ne ispunjavaju preduslove za prijavu.
Podnošenjem prijave, preduzeća samo deklarišu svoju želju da osvoje pomenutu nagradu, kao i njihovo prihvatanje uslova ove objave.

Lični podaci podnosilaca zahtjeva biće procesuirani u svrhu objave konkursa.
Administracija Nacionalne turističke organizacije Crne Gore takođe mogu dodijeliti nagradu u slučaju prijavljivanja samo jednog smještajnog objekta.                      

Član 7. – PUBLICITET I INFORMACIJE

Ovo obavještenje je javno objavljeno na web sajtu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i turističke organizacije Bar:
www.montenegro.travel
www.bar.travel                             ...  

SLUŽBENIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE