Industijski otpad, upravljanje otpadom i otpadne vode među prioritetima u životnoj sredini

A A A
Ocijeni >

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović susreo se danas u Briselu sa Jos Delbekeom, Generalnim direktorom za klimatsku akciju Evropske komisije, tokom kojeg je informisao sagovornika o tekućim aktivnostima Vlade Crne Gore  u oblasti zaštite životne sredine sa akcentom na oblast klimatskih promjena. Tom prilikom istakao je da je naša država posvećena globalnim naporima sprječavanja, smanjivanja i eliminaciji efekta klimatskih promjena, te da akcenat stavlja na integraciju tog pitanja u sve sektorske politike. On je takođe naglasio aktivnosti koje su vezane za propise iz tzv. klimatsko energetskog paketa, a posebno u kontekstu procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ministar je upoznao g-dina Delbekea i sa nedavnom  Odlukom Vlade CG da formira Nacionalni  savjet za održivi razvoj i klimatske promjene kao primjerom posvećenosti Crne Gore ovom značajnom pitanju, kao i činjenicom da je trenutno u pripremi Drugi nacionalni izvještaj o promjeni klime, te planovima u vezi sa izradom Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena u Crnoj Gori do 2030.godine.  G-din Delbeke konstatovao je značaj ispunjavanja tzv. „mjerila“ koja se očekuju u Izvještaju o skriningu, te pohvalio dosadašnje napore Crne Gore u integrisanju ove globalno značajne oblasti u svakodnevne aktivnosti. Sagovornici su zaključili da se dosadašnja saradnja Crne Gore sa Evropskom Komisijom pokazala uspješnom, a Gvozdenović je izrazio nadu da ćemo i ubuduće imati tehničku i stručnu podršku Generalnog direktorata za klimatsku akciju.

Tokom susreta sa g-dinom Janezom Potočnikom, Komesarom za životnu sredinu EU, ministar Gvozdenović istakao je značaj tog susreta u sedmici u kojoj Evropska komisija Crnoj Gori predstavlja Izvještaj o napretku za 2013, kao i zbog činjenice uskoro očekujemo da Evropska komisija učini dostupnim Crnoj Gori Izvještaj o skriningu za Poglavlje 27. On je iskazao snažnu političku posvećenost politici životne sredine, naročito u procesu integracije naše države u EU. Ministar je sagovornika informisao i o sprovedenim i tekućim aktivnostima, pri čemu je posebno naglasio činjenicu da je gotovo 60% zakonodavnog okvira usklađeno sa EU Direktivama i Uredbama, te da je, kada je riječ o infrastrukturnim projektima u posljednjih 10-ak godina, uloženo oko €168 miliona čime je izgrađeno je oko 75 km vodovodne i kanalizacione mreže i 100 km regionalnog vodovodnog sistema.

U kontekstu razgovora o budućim prioritetima, Ministar je istakao da će se oni odnositi na  oblasti u kojima postoji najveća neusklađenost, kao i potreba infrastukturne izgradnje, poput industrijskog otpada i upravljanja otpadom i otpadnim  vodama, te da će posebna pažnja biti posvećena jačanju administrativnih kapaciteta  i jačanju finansijske podrške projektima iz oblasti životne sredine, prvenstveno kroz  programiranje IPA 2014-2020.

Sagovornici su se složili da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u ovoj veoma zahtjevnoj oblasti, te da je dalja saradnja državnih i lokalnih institucija, nevladinih organizacija kao i samih građana neophodna u procesu daljeg pristupanja države EU.

Ministar je istakao da je iniciranje daljih projekata u ovoj oblasti od velikog značaja, te da Crna Gora računa na nastavak dosadašnje saradnje sa Evropskom komisijom, posebno kod definisanja tzv. tranzicionih perioda koji se uglavnom kandiduju u poglavlju 27.

Tokom sastanka ministra Gvozdenovića sa predstavnicima Generalnog Direktorata EK za proširenje, Alehandrom Kas Granhe i Dirkom Langeom, sagovornici su razmijenili informacije o skrining izvještaju, korištenju sredstava kroz IPA fondove, potencijalnim projektima, te perspektivama budućeg razvoja. Ministar je naznačio da je saradnja državnih institucija i ostalih subjekata sa institucijama EU od velike važnosti za dalji napredak, te da ostajemo otvoreni za dalje sugestije.

Takođe, tokom dana ministar se susreo i sa Nevenom Mimicom, Komesarom za zaštitu potrošača.

Susreti tokom posjete Briselu predstavljaju  odličnu priliku za uspostavljanje tješnje saradnje u narednoj, naprednijoj fazi pregovaračkog procesa. Ministarstvo održivog razvoja i turizma koordinira Poglavljem 27, kao i Grupom 7 - energetika, saobraćaj, životna sredina i regionalni razvoj u okviru Pododbora Crne Gore i EU.