Analiza tržišnih potencijala za Crnu Goru u Sjevernoj, Zapadnoj i Istočnoj Evropu za aktivne odmore

A A A
Ocijeni >

Ono što je jedinstveno i korisno u ovom istraživanju za turističku privredu i organizacije je moćan alat za donošenje odluka, planiranje, razvoj proizvoda, marketing i prodaju

Nacionalni godišnji „Guest Survey“ je već od 2007. godine fokusiran je na turiste koji su već posjetili Crnu Goru. Analiza rezultata je dala informacije o profilu turista, zadovoljstvu boravkom, kao i o nivou cijena/kvaliteta i potrošnji.

Medjutim da bi dobili reprezentativnu sliku Crne Gore kao evropske turističke destinacije bilo je neophodno  proširiti fokus ankete na najznačajnija evropska emitivna tržišta, pa se istraživanje obavilo u sljedećim zemljama: Njemačka, Francuska, Holandija, Poljska, Rusija i Švedska.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog istraživanja je određivanje veličine i potencijala postojećih tržišta, kako za aktivni tako i za ostale vidove turizma. Ovo istraživanje je dalo odgovore na pitanja kao što su:

  • Opšte karakteristike turista koji preferiraju aktivne odmore kao i njihovi planovi.
  • Identifikacija sociodemografskih karakteristika različitih ciljnih grupa.
  • Identifikacija tzv. "lifestyle“ profila  potencijalnih turista kako bi definisali tržišne segmente za buduće marketing aktivnosti – „Trendscope Traveller Types“.
  • Karakteristike potencijalnog odmora u Crnoj Gori: omiljene aktivnosti, način transporta, tip smještaja, ishrana itd.
  • Određivanje startegije pozicioniranja za aktivne odmore u Crnoj Gori.
  • Analiza optimalnog nivoa cijena za aktivne odmore u Crnoj Gori.
  • Analiza izvora informacija relevantnih za planiranje aktivnih odmora u Crnoj Gori.
  • Utvrđivanje relevantnih kanala distribucije za aktivne odmore u Crnoj Gori .

Zbog starteskog znacaja cjelokupna studija nece biti objavljena  ali ekstarkt sa glavnim zakljucima i preporukama sa aspekta razvoja proizvoda, marketinga i prodaje će biti dostupan svima zainteresovanim na osnovu zahtjeva na: emil.kukalj@montenegro.travel