Ekonomski fakultet

 
Ocijeni >

Fakultet je danas moderna visokoškolska ustanova, sa višeslojnom i složenom strukturom, koja permanentno unapređuje svoju obrazovnu, kadrovsku i materijalnu osnovu. Fakultet, na osnovama savremene nauke, obrazuje kadrove visokim i postdiplomskim obrazovanjem iz ekonomskih nauka.

Ekonomski fakultet je ustanova koja obezbjeđuje visokostručne kadrove ekonomske struke na prostoru Crne Gore i u tom pogledu je veoma bitan subjekat za obezbjeđenje kadrovske podrške u realizaciji procesa tranzicije sistema. Istovremeno, Ekonomski fakultet predstavlja značajan punkt u regionu, kako u smislu promovisanja novog ekonomskog sistema, tako i u pogledu objektivne analize funkcionisanja privrednog sistema.

Ekonomski fakultet ima 2200 studenata i 60 stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika, od toga sa akademskim stepenom doktora 29, a sa akademskim stepenom magistra 20. U funkciji gostujućih profesora, na Fakultetu se permanentno angažuje i veliki broj predavača, sa univerziteta iz zemlje i inostranstva.

Fakultet živi shodno maksimi "jedina konstanta u razvoju je stalna promjena".

Komentari (0)